Giften Mercy Ships

60% belastingvermindering voor giften in 2020

De superkern van de federale regering besliste op 12 juni dat de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 wordt verhoogd van 45 naar 60 procent. 

Elke gift die u dit jaar doet voor Mercy Ships levert u dus uitzonderlijk een belastingvermindering van 60 procent op. Dit gunsttarief geldt ook voor de bijdragen die u al eerder in 2020 schonk.

Ik heb een gift gedaan aan een vereniging of instelling. Is deze gift fiscaal aftrekbaar?

Giften van minstens 40 euro aan een erkend goed doel zijn fiscaal aftrekbaar. In 2020 bedraagt de belastingvermindering 60 procent van het bedrag. Dat principe geldt voortaan ook voor giften die via een online betaalplatform zoals PayPal worden uitgevoerd.

U heeft recht op een belastingvermindering van 60% van het bedrag van uw gift als uw gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling,
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie), de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).

Voor welke verenigingen en instellingen heb ik recht op een belastingvermindering?

Alleen giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Het gaat om instellingen die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de Minister van Financiën. Giften via een derde partij komen niet in aanmerking.

Mercy Ships Belgium vzw is een erkend goed doel. Giften aan onze organisatie zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Met hoeveel is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

De belastingvermindering bedraagt 60% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

  • ofwel 20% van het totale netto-inkomen
  • ofwel 384.300 euro (aanslagjaar 2019 – inkomsten 2018)

U moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte vermelden. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen zodat mijn gift fiscaal aftrekbaar is?

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2020 gedaan heeft en waarvoor u een kwijtschrift heeft ontvangen.

Als het totale bedrag van uw giften aan een erkende instelling minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt zal de instelling u in het begin van het jaar een kwijtschrift uitreiken. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U moet het niet bij uw aangifte voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.

Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de EER, moet u het bewijs dat de vereniging of instelling gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en in die andere Lidstaat op een vergelijkbare wijze is erkend, ter beschikking van de administratie houden.

Wanneer heb ik niet of slechts gedeeltelijk recht op een belastingvermindering?

Het bedrag van uw belasting is nul

Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), heeft u geen recht op een belastingvermindering.

Het bedrag van uw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering

ls het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat uw inkomsten en dus ook het bedrag van uw belasting erg laag zijn) heeft u slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van uw belasting.

Het bedrag van uw giften overschrijdt bepaalde grenzen

Maximum 384.300 euro (aanslagjaar 2019 – inkomsten 2018).

Lees verder